Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller vid en företagsförsäljning

Vad händer med de anställda vid en företagsförsäljning?

Våra anställda är företagets viktigaste och mest värdefulla tillgång!” är en klyscha som många företagsledare gärna hasplar ur sig. Det låter ju bra att säga, men stämmer det? Ja, ofta är det ju så, men inte alltid… men vad händer egentligen med de anställda vid en företagsförsäljning? Och vad behöver det köpande företaget såväl som det uppköpta företaget tänka på? Detta ska vi försöka förklara i denna artikel!

Varför köper ett företag ett annat företag?

Det finns många olika skäl till varför ett företag kan välja att köpa ett annat företag. Några av de vanligaste skälen är:

  1. Öka marknadsandelar: Genom att köpa ett annat företag kan man öka sin marknadsandel och bli en större spelare på marknaden. Detta kan ge större möjligheter till intäkter och vinst.
  2. Förbättra produktportföljen: Genom att förvärva ett företag som har kompletterande erbjudanden kan man utöka sin portfölj och erbjuda kunderna ett bredare utbud av produkter eller tjänster. Detta kan också öka företagets konkurrenskraft.
  3. Öka effektiviteten: Genom ett företagsförvärv kan man ta till sig det andra företagets teknologi och kunskap, vilket kan göra det möjligt att förbättra och effektivisera sin egen verksamhet.
  4. Skapa synergier: Det går att skapa synergier genom att kombinera styrkorna från båda företagen. Detta kan leda till bättre samarbeten och effektivare processer som kan ge ökad produktivitet och vinster.
  5. Öka geografisk närvaro: Genom att köpa ett annat företag kan man expandera sin verksamhet till nya geografiska områden där företaget tidigare inte var verksamt. Detta kan ge nya kundgrupper och intäktskällor.
  6. Minska konkurrensen: Genom att köpa upp en konkurrent kan man minska konkurrensen på marknaden och öka sin marknadsandel.

Det är viktigt att notera att syftet med att köpa ett annat bolag kan variera beroende på bransch och företagets strategi. Vissa företag kan köpa upp mindre företag för att ta till sig deras teknologi och innovation, medan andra motiveras av att kunna öka sin marknadsandel. Oavsett syfte kan ett företagsförvärv vara en viktig del av ett företags strategi för att öka tillväxt och konkurrenskraft på marknaden.

En företagsförsäljning innebär alltid oro hos de anställda!

När ett företag köper ett annat kan det finnas en hel del oro bland personalen om vad som kommer att hända med deras anställningar. I många fall kan det innebära stora förändringar för de anställda, men det beror på en rad faktorer, inklusive vilken typ av företagsförvärv som äger rum och vilken bransch företagen verkar inom.

I vissa fall kan personalen i det köpta företaget bli uppsagd, men i andra fall kan de integreras i den köpande organisationen. Detta kan bero på flera faktorer, till exempel om de två företagen är verksamma inom samma bransch eller om de har liknande affärsmodeller. I sådana fall kan det vara möjligt att integrera personalen i den nya organisationen och därmed behålla deras anställningar.

Men i andra fall kan det finnas en överlappning mellan personalen i de två bolagen, särskilt om de verkar inom samma bransch. I sådana fall kan det vara nödvändigt att säga upp medarbetare i det köpta företaget för att undvika dubblering av arbetsuppgifter och därmed onödiga kostnader.

De anställda – även en angelägenhet för köparen

Det omvända gäller också – hur kan det uppköpande företaget försäkra sig att de anställda stannar kvar vid en företagsförsäljning? I exempelvis  ett konsultbolag är de stora värdena just konsulternas kompetens samt eventuella långa konsultkontrakt. Men det gäller även andra typer av företag, i synnerhet när det är fråga om nyckelpersoner som sitter på viktig kompetens. Därför är viktigt för det köpande företaget att redan under M&A-processen säkerställa att personalen verkligen stannar kvar efter förvärvet – i varje fall de som behövs för den fortsatta driften.

Genom att anlita en kompetent rådgivare inom M&A och företagsförvärv får köparen och säljaren hjälp att gå igenom vad de bör tänka på vid utformande av köpeavtal och sidoavtal, där bland annat anställningsavtal kan ingå som en av punkterna. Det är exempelvis möjligt för en köpare att utkräva vissa garantier eller villkora köpeskillingen med att vissa kriterier uppnås.

Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller vid en företagsförsäljning

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) följer anställningsavtalet från den tidigare arbetsgivaren automatiskt med till den nya arbetsgivaren vid en företagsförsäljning, förutsatt att det är en överlåtelse av verksamhet eller en del av verksamheten. Detta innebär att både rättigheter och skyldigheter som arbetsgivaren har enligt anställningsavtalet övergår till den nya arbetsgivaren.

Det är dock viktigt att notera att detta inte gäller vid en konkurs. Om företaget går i konkurs upphör anställningsavtalet automatiskt och arbetstagaren har inte rätt att överföras till en ny arbetsgivare.

En övergång av verksamhet innebär inte att det finns sakliga skäl för uppsägning, men det hindrar inte att uppsägningar ändå sker i samband med en verksamhetsövergång.

Arbetstagaren har rätt att välja att följa med till den nya arbetsgivaren eller att avsluta anställningen. Om arbetstagaren väljer att följa med behåller de samma oförändrade anställningsvillkor och rättigheter som de hade hos den tidigare arbetsgivaren, men nu hos den nya arbetsgivaren. Om arbetstagaren väljer att avsluta anställningen har de rätt till uppsägningslön (från det ”gamla” företaget) och andra förmåner enligt lagen och avtalet.

Det är viktigt att notera att om arbetstagaren väljer att inte följa med till den nya arbetsgivaren, anses det som en uppsägning från arbetstagarens sida. Detta innebär att arbetstagaren inte kan kräva någon uppsägningslön och andra förmåner från den nya arbetsgivaren.

Det är också viktigt att påpeka att LAS inte gäller för alla anställningar. Det finns undantag för bland annat högre befattningar och tidsbegränsade anställningar. Därför är det viktigt att noga läsa igenom anställningsavtalet och ta reda på vilka regler som gäller för ens specifika situation.

Sammanfattningsvis innebär LAS regler att anställningsavtalet följer med till den nya arbetsgivaren vid en företagsförsäljning, förutsatt att det är en överlåtelse av verksamhet eller en del av verksamheten. Arbetstagaren har rätt att välja att följa med till den nya arbetsgivaren eller att avsluta anställningen, och konsekvenserna av detta måste noga övervägas.

Kontakta ditt fackförbund!

Ovanstående skrapar bara på ytan för vad som gäller för de anställda vid en företagsförsäljning. Det finns många olika fall, exempelvis när köparen och säljaren har olika kollektivavtal, eller när den ena parten har kollektivavtal medan den andra inte har det.

Vårt generella råd är att du kontaktar ditt fackförbund direkt när du får reda på att företaget du arbetar på har blivit sålt till något annat företag – eller om företaget som du jobbar hos har köpt upp ett annat företag, och du kan ana att dina arbetsuppgifter överlappar några tjänster hos det uppköpta företaget!

Om det blir tal om uppsägningar efter övergången, kommer den sammanlagda anställningstiden att användas för att beräkna uppsägningstiden. Detta innebär att arbetstagarens anställningstid hos den tidigare arbetsgivaren också kommer att räknas med vid beräkningen av uppsägningstiden.

Anställningstiden kan också påverka arbetstagarens rätt till bland annat semester, uppsägningstid och företrädesrätt till återanställning.