Egenföretagare

Egenföretagare – gå med i facket!

Den här artikeln avser att nyansera bilden av ett medlemskap i ett fackförbund för egenföretagare. Informationen i artikeln bör dock inte betraktas vara en rekommendation för att gå med i ett specifikt förbund. Vissa fackförbund nämns vid sina namn för att öka förståelsen för deras respektive förmånsutbud.

Fackförbund för egenföretagare

Historik

Fackförbunden har historiskt sett varit stängda för egenföretagare. I en föränderlig omvärld har dock förutsättningarna förändrats. Sverige är ett land som i mångt och mycket byggdes av de stora företagen inom bland annat industrin. Under storföretagens glansdagar var fackförbunden i princip fientligt inställda till småföretagare. Man ansåg att dessa utgjorde ett hot mot den svenska lönemodellen och dess anställningsvillkor. En del fackliga organisationer har dock ändrat sin inställning till detta i takt med att företagen ökat i antal (se bland annat Tillväxtverket).

De förbund som accepterar egenföretagare som medlemmar har ofta ett förmånsutbud som skiljer sig från utbudet till arbetstagare. Deras organisationer har i regel inte tillräckligt med resurser för att omfatta alla områden som en egenföretagare kan tänkas behöva hjälp med. Förbunden har emellertid möjligheten till att samla förmånliga försäkringar i och med deras förhandlingskraft. Vissa förbund har exempelvis tecknat värdefulla juridiska försäkringar som kan hjälpa egenföretagare (mer om detta senare).

Egenföretagare: Glöm LO och Handels

LO (Landsorganisationen i Sverige) är en svensk centralorganisation med cirka 1 500 000 organiserade medlemmar. Deras organisation är en stark spelare på den svenska arbetsmarknaden. Trots deras storlek och starka organisation accepterar de inte egenföretagare som medlemmar. LO menar att de bara kan ha arbetstagare i sin medlemsbas, eftersom att de endast representerar arbetare. De menar vidare att många småföretagare har blivit tvungna till att starta eget på grund av en dysfunktionell arbetsmarknad. Som exempel kan man ta lastbilschaufförer, som enligt LO och Transport egentligen borde vara anställda. Arbetsmarknaden har dock, med sina bristfälliga villkor för den här yrkesgruppen, tvingat många till att skaffa F-skattsedel. LO menar vidare att dessa personer inte kan omfattas av kollektivavtalen. Deras lönesituation utgör i det stora hela ett hot mot lönemodellen, eftersom att deras löner kan komma att utgöra en norm för arbetsmarknaden.

Handels är ett förbund som representeras av LO. Deras företrädare menar att deras förmånsutbud inte passar den som driver eget. Som exempel kan man ta trygghetsförmånerna (exempelvis hjälp vid arbetsrättsliga konflikter). Dessa förmåner skulle behöva utökas ifall man skulle erbjuda goda villkor för egenföretagare. Rättsliga konflikter för egenföretagare är nämligen dyrare för förbundet att driva i en högre instans. Det skulle även innebära att man skulle behöva utöka sin kompetens inom de här områdena, exempelvis genom att anställa fler jurister på förbundet. Sammanfattningsvis menar Handels att eventuella kostnader för detta skulle drabba övriga medlemmar.

Unionen: Konkreta förmåner för egenföretagare

Unionen är ett stort fackförbund som erbjuder medlemskap för egenföretagare. Deras förmånsutbud kommer att användas som exempel i den här kategorin. Vänligen observera att detta inte är att betrakta som en rekommendation att gå med i Unionen. Jag använder Unionen som exempel eftersom att de har ett välformulerat utbud på deras hemsida.

Affärsjuridisk assistans

I samarbete med en advokatbyrå kan de erbjuda affärsjuridisk rådgivning. I medlemskapet ingår 10 timmars rådgivning per år. Den juridiska hjälpen avser det som omfattas av svensk lag. Advokatbyrån kan exempelvis hjälpa dig med avtalsfrågor, där juristerna kan utforma eller granska bindande avtal. Du kan även få hjälp med åtgärder ifall dina kunder inte betalar eller bryter ett kontrakt. Det finns vidare möjlighet till att få hjälp med att granska frågor som berör rättigheter och varumärke. Ett exempel på en aktuell fråga inom det här område är GDPR.

Den juridiska rådgivningen omfattar dock inte ekonomiska frågor, exempelvis skatterättsliga spörsmål. Du kan inte heller få hjälp med interna problem, exempelvis om det uppstått en konflikt mellan delägarna i ditt företag. Slutligen kan man inte heller få hjälp med frågor som berör arbetsrätt. Detta är en förmån som endast finns tillgänglig för medlemmar som är arbetstagare.

Medlemskapet innefattar 10 timmars rådgivning per år, där varje ärende får ta upp till en timme (normalt sett kostar det cirka 2500 till 4000 kr per timme ifall du behöver anlita en jurist).

Den juridiska rådgivningen hos Fylgia, som Unionen har detta löpande avtal med, är endast inriktad på svenska lagar. Exempel på frågor du kan få hjälp med är:

  1. Åtgärder när du inte har fått betalt.
  2. Avtalsfrågor och rättighetsfrågor.
  3. Exempel på rättighetsfrågor är varumärkesskydd och GDPR.

Affärsrådgivning är en annan medlemsförmån. Den här rådgivningen sker via telefon, och alla som arbetar inom Unionen med denna verksamhet är certifierade affärscoacher. Coacherna har alltså själva praktisk erfarenhet inom en rad olika områden. Exempel på dessa områden är marknadsföring, försäljning och utveckling av affärsverksamhet. Dessa coacher hjälper dock inte till med områden som berör bokföring och skattefrågor.

Affärsrelaterad rådgivning

Fackförbundet erbjuder coachande rådgivning över telefon. Rådgivningen kan beröra flera olika områden, exempelvis inom marknadsföring och försäljning. De coacher som du kan få tala med har själva praktisk erfarenhet av företagande. Alla som arbetar inom Unionen med denna verksamhet är certifierade affärscoacher. 

Coacherna har alltså själva praktisk erfarenhet inom en rad olika områden. Exempel på dessa områden är marknadsföring, försäljning och utveckling av affärsverksamhet. 

Du kan därför förvänta dig konkreta svar på de frågor som hindrar dig från att utveckla ditt företag. I relation till den här förmånen kan man även ta del av hjälp som berör sociala medier och synlighet på webben. Sammantaget kan dessa medlemsförmåner alltså fungera som ett bollplank för dig som driver eget.

Inom ramen för den här rådgivningen kan man inte få hjälp med frågor som berör skatter- och anställningsfrågor. Förbundet hänvisar istället till Skatteverket och deras egna fackliga representanter.

Inkomstförsäkring

Som egenföretagare får man ta del av den viktiga inkomstförsäkringen. Försäkringen har ett tak om 60 000 kronor per månad. Man kan som mest få ersättning i 150 dagar (såvida man inte tecknar en tilläggsförsäkring). För att få ersättning måste man även inneha ett medlemskap i en svensk a-kassa. Detta är ett villkor som även gäller för arbetstagare. Villkoren för arbetslöshetsersättning skiljer sig dock åt mellan egenföretagare och arbetstagare. Som egenföretagare måste man ha sitt företag som största inkomstkälla. Man måste även helt upphöra med verksamheten under den tiden man får ersättning. 

Slutligen bör det tilläggas att man kan få ta del av flera försäkringar. Dessa kräver dock extra avgifter, vilket gör att de inte kommer beskrivas i detalj i den här artikeln.

Vilka förbund är öppna för egenföretagare?

Långt ifrån alla fackförbund är öppna för egenföretagare. Nedan listas ett tiotal olika förbund, förutom Unionen, som accepterar egenföretagare. Ofta kan du ansöka om medlemsskap oberoende av vilket typ av företag du driver. Det kan exempelvis handla om en enskild firma eller ett aktiebolag. Du kan däremot inte bli medlem om du har anställda, med undantag för delägare och familjemedlemmar. 

Akademikerförbundet SSR
Akademiker i Samhällsbärande professioner
Civilekonomerna (numera Akavia)
Jusek (numera Akavia)
Naturvetarna
Fysioterapeuterna
Sveriges Ingenjörer
Sveriges läkarförbund
Sveriges Psykologförbund

Dessa förbund har olika medlemsförmåner och de vänder sig till olika professioner. Exempelvis vänder sig lärarförbundet endast till de som arbetar inom pedagogisk verksamhet.

Hur många egenföretagare är fackliga anslutna?

Det är svårt att hitta konkreta siffror för att besvara den här frågan. Det finns dock indikationer ifrån vissa fackförbund. Bland annat hade Akademikerförbundet och Unionen en ökning av egenföretagare i sina respektive medlemsregister under 2015, något som Sveriges Radio rapporterat om. Anledningen till de ökande medlemskapssiffrorna kan härledas till den trygghet som de fackliga organisationerna kan erbjuda. Detta är något som medlemmar såväl som forskare inom ämnet vittnar om. Det kan också handa om ett ökat behov av att ha någon att prata med. Många egenföretagare är tvungna till att ta beslut på egen hand, vilket är ytterligare ett incitament till att bli medlem i en större organisation.

Avslutande tankar

Den här artikeln om fackförbund för egenföretagare avser att hjälpa dig som driver eget. Vi har försökt beskriva vad ett fackförbund kan göra för just dig, samt beskrivit vissa förmåner ur ett mer ingående perspektiv. Om du överväger ett medlemskap bör du konsultera det fackförbund du är intresserad av. Som vi tidigare nämnt är vissa förbund hela nischade mot en yrkesgrupp. Du bör därför se vilka alternativ som är tillgängliga för just dig, för att därefter göra en jämförelse av deras respektive förmåner.

Vi har i den här artikeln försökt förmedla fördelarna med ett medlemskap. Ingenjören.se lyfter ett antal faktorer som gör medlemskapet värt pengarna. De menar att det finns ett behov av ett nätverk som kan bistå med bland annat ekonomisk och social trygghet. Saker som brukar vara en självklarhet för den som är anställd hos ett företag. Ett medlemskap som egenföretagare innebär även att du sponsrar en tredjepart som kan kämpa för de goda villkoren och förutsättningar.

Samtidigt är kanske bristen på egenföretagare som vill vara med i facket en anledning till det begränsade utbudet av förmåner. Detta är trots allt en yrkesgrupp som historiskt sett har gått sin egen väg. Välfärdssamhället har kanske tidigare varit mer stöttande ifall man har misslyckats. Idag är det dock svårare att få ersättning om man hamnar i trångmål. Detta gäller speciellt för den som har blivit ofrivilligt arbetslös.

Vägen framåt behöver visserligen inte präglas av mer organisering. Den kommer nog dock präglas av mer försäkringar. Om dessa försäkringar även kan kompletteras med andra förmåner är det nog positivt för alla inblandade.